top of page

Updated: Nov 2, 2022

The final seminar of the project H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia was held on the 27th of October and streamed online from the Vaasa Regional Development Company VASEK’s premises.


Over 50 people attended the seminar through Teams and the different project outputs were successfully presented. On top of presentations by Kaisa Penttilä (Hanken), Kjell-Owe Ahlskog (Alcea Ab), and Shiva Sharma (Novia) on the results of the three different work packages in the project, the audience was given an opportunity to hear Olli Takalammi’s presentation on the biggest Offshore Wind Power project planned in the region by OX2.The seminar ended with greeting from the European and national level to the Ostrobothnian hydrogen actors from Mr Matti Malkamäki and Ms Minna Näsman from the BotH2nia network, and a discussion on the continuation of hydrogen networking activities in Ostrobothnia with input from Mats Brandt Regional Mayor of the Council of Ostrobothnia, Lasse Pohjala Project Manager at VASEK Vaasa Regional Development Company, and Tauno Kekäle project manager at Merinova and the Energy Sampo -platform.


The seminar was moderated by project leader Ossi Koskinen (VAMK). The full webinar recording and the materials that were presented are available on the project website. The whole project team wishes to thank the financiers, steering group members as well as all the over 150 individuals from business, research and public organisations who have participated in the project activities. The work for developing the hydrogen economy in Ostrobothnia will continue in collaboration with these actors to create successful ecosystems in this emerging business field.


Entire seminar recording and presentation materials


Presentation of the H2 Roadmap for Ostrobothnia WP 3, Kaisa Penttilä (Hanken)

Regional SME’s entrance to the hydrogen value chain WP2, Kjell-Owe Ahlskog (Alcea)

Key technological issues with green hydrogen WP 1, Shiva Sharma (Novia)

Presentation of a local project: Laine Offshore Wind Park, Olli Takalammi (OX2)

Continuation of the hydrogen network activities in Ostrobothnia Panel discussion with: Matti Malkamäki (Hycamite, Hydrogen Europe), Minna Näsman (BotH2nia network), Lasse Pohjala (VASEK), Tauno Kekäle (Merinova/Energy Sampo), Mats Brandt (Regional Counsil of Ostrobothnia), Kaisa Penttilä moderating


19 views0 comments

Updated: Aug 14, 2022

Under förmiddagen den 10 augusti 2022 ordnade projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia ett evenemang på Wasa Future Festival med vätgas i fokus. Experter inom området för vätgasekonomi och vätgasens möjligheter i Österbotten öppnade upp ämnet ur olika perspektiv. Programmet kan ses i efterhand här.


Kjell-Owe Ahlskog


Först ut var Kjell-Owe Ahlskog, Alcea Ab, som inledde sin presentation med grundläggande fakta om vätgas. Därefter gav Ahlskog aktuell information om situationen för vätgas i Österbotten. Huvudfokus låg på vätgasekonomin och dess helhet, vilken roll vätgas har som en del av den gröna omställningen och vad de aktörer som är involverade i vätgasekonomin bör fokusera på för att möjliggöra utveckling. Presentationen introducerade hela vätgasekonomin på ett omfattande sätt och tog även upp frågor och utmaningar som måste beaktas för att främja utvecklingen av vätgasekonomin.Herkko Plit, VD för P2X Solutions, presenterade Finlands första industriella produktionsanläggning för grön vätgas som byggs i Harjavalta. Detta projekt är ett av de mest avancerade vätgasrelaterade pionjärprojekten. Förberedelserna har inletts och målet är att anläggningen ska vara i drift 2024. Visionen för P2X Solutions är att utöka produktionen av ren vätgas i hela Finland. Planen är att senare skala upp pilotanläggningen från 20 MW till 1000 MW år 2031. Den kunskap som uppkommer i samband med den första pilotanläggning kommer att ha en central betydelse när nya anläggningar ska byggas i Finland. Det finns ett tydligt behov av trendsättare och P2X Solutions är helt klart en av de finländska vätgasoperatörerna.
Rasmus Hautala från projektet Circular Insight & Transition pratade om etableringen av en storskalig vätgasproduktionsanläggning i Finland. Det storskaliga tilläggsbygget av vindkraftverk i Finland medför möjligheter och utmaningar för var och en av oss. Det behövs aktörer som i sin tur måste tänka på sin roll i det stora hela. Företag, den offentliga sektorn och utbildningssektorn har en gyllene chans att skapa vätgasfokuserade affärsekosystem i Finland, genom vilka man kan exportera ren energi och teknologi till den globala marknaden.


Rasmus HautalaLaura Huomo från advokatbyrån Bird & Bird pratade om vätgasprojekt ur ett avtalsrättslig perspektiv och hur man kan minimera riskerna genom att tillämpa rätt sorts avtalsstrukturer. Antalet kontrakt relaterade till vätgasprojekt är enormt, varpå rollen som expert och pålitlig rådgivare är central för uppstarten och framgången av projekten. Det kommer säkerligen att bli en växande efterfrågan på denna kompetens i Österbotten med omnejd de kommande åren.


Laura HuomoUnder den sista programpunkten intervjuade Minna Näsman från projektet Kansallinen Vetyverkosto NTM-centralens chefsinspektör Risto Koljonen om tillståndsprocesserna relaterade till vätgassektorn och myndigheternas perspektiv på nya vätgasprojekt. Den nya teknologin relaterad till den gröna omställningen har medfört utmaningar i tillståndsprocesserna och lösningar för att effektivisera processerna tas ständigt fram. Eftersom lagstiftningen som relaterar till den teknologiska utvecklingen drar ut på tiden, måste befintliga regleringar tillämpas. Under intervjun framkom vikten av förhandlingar och smidig kommunikation från början av tillståndsprocessen som nyckelfaktorer för en smidig tillståndsprocess. En ny handbok för förnybar energirådgivning pågår och en ny kontaktmyndighet har centraliserats till Södra Österbottens NTM-central, som servar hela landet i frågor som rör tillståndsprocesser.

Risto Koljonen ja Minna NäsmanKaisa Penttilä från projektet H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia stod som värd för programmet och hade ordnat programmet. De intressanta presentationerna, diskussionerna och frågorna som väcktes ur dem, gav lyssnarna uppdaterad information om vätgasekonomin och förhoppningsvis en drivkraft att främja den gröna omställningen även från sin egen sida.

22 views0 comments

10.8.2022 H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia -hanke järjesti aamupäivän kestävän tilaisuuden Wasa Future Festivaleilla vety-teemalla. Vetytalous ja vedyn mahdollisuudet Pohjanmaalla-otsikon alla kuultiin asiantunteva joukko puhujia, jotka avasivat aihetta eri näkökulmista. Koko keskiviikon ohjelman voi katsoa tästä linkistä.


Kjell-Owe Ahlskog


Ensimmäisenä puhujana Kjell-Owe Ahlskog, Alcea AB, kävi läpi perustietoa vedystä ja päivitti tilannekuvaa vedyn suhteen Pohjanmaan alueelta. Pääpaino esityksessä oli vetytalouden isossa kuvassa, mikä vedyn rooli on osana vihreää siirtymää sekä mihin vetytaloudessa mukana olevien toimijoiden tulisi fokusoida kehityksen mahdollistamiseksi. Esitys alusti erittäin kattavasti vetytalouden kokonaisuutta ja niitä kysymyksiä ja haasteita, jotka täytyy ottaa huomioon vetytalouden kehityksen edistämiseksi.Toisena puhujana, Herkko Plit, P2X Solutionsin toimitusjohtaja kertoi Suomen ensimmäisestä teollisen mittaluokan vihreän vedyn tuotantolaitoksesta, jota rakennetaan Harjavaltaan. Tämä hanke on yksi pisimmälle edenneistä vetyyn liittyvistä pioneerihankkeista, valmistelutyöt tontilla ovat alkaneet ja tavoitteena on että vuoteen 2024 mennessä laitos on toiminnassa. P2X Solutionsin visio on laajentaa puhtaan vedyn tuotantoa ympäri Suomen ja suunnitelmissa on skaalata nyt pilotoitava 20 MW laitos modulaarisesti 1000 MW koko Suomen tasolla vuoteen 2031 mennessä. Se tietotaito, jota kasvatetaan tässä ensimmäisessä pilottilaitoksessa tulee olemaan keskeisessä asemassa, kun uusia laitoksia rakennetaan Suomeen. Suunnannäyttäjiä tarvitaan, ja P2X Solutions on sitä selvästi Suomen vetytoimijoiden keskuudessa.Kolmantena puhujana Rasmus Hautala, Circular Insight & Transition -hankkeesta puhui otsikolla Ison kokoluokan vedyntuotantolaitoksen perustaminen Suomeen. Tuulivoimalaajamittainen lisärakentaminen Suomeen on tuomassa mahdollisuuksia ja haasteita meille jokaiselle. Tekijöitä tarvitaan ja jokaisen toimijan täytyy miettiä, mikä on oma rooli isossa kokonaisuudessa. Yrityksillä, julkisella sektorilla ja koulutuspuolen edustajilla on tuhannen taalan tilaisuus luoda Suomeen vetyyn keskittyviä liiketoimintaekosysteemejä, joiden kautta viedä puhdasta energiaa ja teknologiaa globaaleille markkinoille.


Rasmus HautalaNeljäs puhuja Laura Huomo, asianajotoimisto Bird & Birdistä puhui vetyhankkeista sopimusoikeuden näkökulmasta ja kuinka minimoida vetyhankkeiden riskit oikeanlaisilla sopimusrakenteilla. Vetyhankkeisiin liittyvä sopimusten määrä on valtava, jolloin asiantuntevan ja luotettavan neuvonnan rooli on keskeinen hankkeiden liikkeellelähdön ja onnistumisen kannalta. Tälle osaamiselle tulee varmasti olemaan myös kasvava kysyntä Pohjanmaan alueella tulevina vuosina.


Laura HuomoViimeisenä ohjelmakohtana Minna Näsman Kansallisesta Vetyverkosto-hankkeesta haastatteli ELY-keskuksen ylitarkastajaa Risto Koljosta vety-alaan liittyvistä luvitusprosesseista ja viranomaisnäkökulmasta uusiin vetyhankkeisiin liittyen. Vihreään siirtymään liittyvät uudet teknologiat ovat tuoneet haasteita lupaprosesseihin ja ratkaisuja prosessien sujuvoittamiseksi tehdään jatkuvasti. Lainsäädännön laahatessa teknologiakehityksen perässä täytyy olemassa olevaa säännöstöä soveltaa. Haastattelun aikana ennakkoneuvotteluiden tärkeys ja sujuva yhteydenpito lupaprosessin alkumetreiltä asti nousivat ydinkohdiksi sujuvan lupaprosessin kannalta. Uusi menettelykäsikirja uusiutuvan energian neuvontaan on työn alla ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on keskitetty uusi yhteyspisteviranomainen, joka palvelee koko maata lupaprosesseihin liittyvissä kysymyksissä.

Risto Koljonen ja Minna NäsmanKaisa Penttilä H2 Ecosystem Roadmap for Ostrobothnia -hankkeesta oli kutsunut koolle puhujat ja toimi ohjelman juontajana. Mielenkiintoiset puheenvuorot ja niistä poikinut keskustelu ja kysymykset antoivat kuulijoille päivitettyä tietoa vetytaloudesta ja toivottavasti sysäyksen uudella tarmolla olla edistämässä vihreää siirtymää myös omalta osaltaan.

41 views0 comments
bottom of page